De Stichting / Bediening heeft ten doel:


  • De verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin des woords.
  • De behartiging van de geestelijke, materiele en sociale belangen van de bevolking in het algemeen en van degenen, die op een of andere wijze nauw betrokken zijn bij de stichting/ bediening in het bijzonder.
  • Het bevorderen van de geestelijke groei, volwassenheid en eenheid van allen, die Jezus Christus aanvaarden en in Hem geloven als Heer en Heiland

Dit halen we door:


  • het houden van Evangelisatie – samenkomsten en campagnes in binnen- en buitenland; b.radio- en televisie Evangelisatie
  • het vertonen van educatieve en religieuze films.
  • het uitgeven en distribueren van evangelische periodieken.
  • het verspreiden van bijbels, evangelische lectuur en ander relevant materiaal.
  • het stichten en instandhouden van trainingscentra voor de opleiding van evangelisatiewerkers.
  • het samenwerken met andere stichtingen en lichamen in en buiten Suriname, die een gelijk of soortgelijk doel nastreven.
  • het verwerven van fondsen in binnen- en buitenland voor de realisatie van voornoemd doel; i.al datgene te verrichten wat ter verwezenlijking van boven genoemd doel bevordelijk kan zijn.